نوارنقاله متحرک (بارگیری)

این نوع  نوار نقاله در مواقعی که نیاز به حجم بالای دپو در یک مسیر مشخص باشد یا اینکه تعدد محل بارگیری و تخلیه  نیاز به جابجایی نوار نقاله داشته باشد ، استفاده میگردد.