فیدر زنجیری

اين نوع فيدر براي سنگهاي كوهي حداكثر تا ۱۵۰۰ ميليمتر طراحي شده است

از امتيازات اين نوع فيدر حركت مداوم با تنظيم دور آن و نيز استحكام بالاي آن مي باشد .

استفاده از فيدر زنجيري براي معادن با سنگهاي بزرگ كوهي پيشنهاد مي گردد.

 

Apron feeder

Apron feeder has been designed for the mountain stones maximum till 1500 mm.

Permanent movement with turn adjustment , and its up strength are as its advantages .

This kind of feeder is recommended for the big mountain stones .

 

فیدر زنجیری

فیدر زنجیری