تیکنر
جهت بازیافت آب و جلوگیرى از هدر رفتن آن و جلوگیرى از آلودگى محیط و اتلاف عناصر در پایان فرآیند فرآوری مواد معدنی کاربرد دارد
این دستگاه سازه ای متشکل از یک استوانه و یک مخروط است که پسآب وارد آن می شود. پس از ترکیب شدن پسآب با پلیمری به نام فلوکولانت، فرآیند فلوکولاسیون صورت گرفته و ذرات جامد موجود در پسآب به یکدیگر چسبیده و منعقد شده ، سپس با ته نشینی جدا میشوند